تیم تحلیلگران و کارشناسانتیم تحلیلگر شرکت سبد گردان پاداش

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه جهت پیش برد فعالیتهای خود از نیروهای متخصصی به شرح ذیل بهره می برد:

مدیران سبدگردانی:

1.       آقای دکتر قاسم عاشوری   

واحد تحلیلگری و کارشناسان:

1.       آقای هاشم فتح آبادی

2.       خانم طلعیه لطفی زاده

3.      خانم مهدیس تقوی

4.     آقای حسن سحاب 

واحد مالی و حسابداری:

1.       آقای سعید متین راد

2.       آقای سید امیر سید آزاد

3.       خانم مرضیه میرزایی

4.      خانم منیر تبریزی زرین

5.      آقای سجاد رضایی 

6.     خانم نگین خدایاری 

7.      خانم شیوا دادبه

واحد بایگان:

آقای پوریا تسلیمیان

 

کلیه کارشناسان و تحلیل گران بصورت تمام وقت در شرکت سبدگردانی پاداش سرمایه حضور دارند.