کنترل تضاد منافعشرکت سبدگردان پاداش سرمایه تمام تلاش خود را  در راستای به حداکثر رسانیدن منافع سرمایه گذاران انجام خواهد داد. مطابق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی درصورتی که تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، اولویت با منافع مشتری می باشد. درصورتی که سبدگردانی یا کارکنان وی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می نمایند.

 

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه هیچ گونه رابطه ی تجاری اساسی که با خدمات سبدگردانی ارائه می دهد نظیر (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار بنام مشتریان از طریق آنها و سایر ) ندارد.

 

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه هیچ گونه منافعی به جزو دریافت کامزد از مشتری در نتیجه سبدگردانی ندارد .

 

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه هیچ گونه منافعی که ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث به استثنا کارکنان شرکت ندارد .

 

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه اطلاعاتی که در اجرای ماده 27 باید در اختیار مشتریان قرار دهد مطالبق ماده 27  انجام می گردد.