خدمات سبدگردان پاداشخدمات سبدگردان پاداش

دراینجا لیست خدمات سبدگردان پاداش را لیست کرده ایم

سبدگردانی

شرکت سبدگردان پاداش متناسب با ذائقه مشتریان،محصولات مختلفی را در قالب انواع حساب های سبد سرمایه گذاری طراحی نموده است تا کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،با انتخاب یک یا چند نوع از محصولات،بتوانند منابع خود را در اختیار شرکت سبدگردان قرارداده،تا این شرکت با مدیریت حرفه ای و تخصصی منابع از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بتواند بازده مورد نظر مشتریان را متناسب با سطح اطمینان انتخابی آنان تامین نمایند.
 

مدیریت صندوق سرمایه گذاری

  • تاسیس و راه اندازی و مدیریت انواع صندوق­های سرمایه­ گذاری