کارمزد خدماتکارمزد سبدگردانی

کارمزد سبدگردانی با توجه به آورده مشتری و نوع سرمایه‏گذاری، در ابتدای قرارداد به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود که در شرکت سبدگردان پاداش به صورت پیش‏فرض کارمزد خدمات سبدگردان بر اساس میزان درصد بازدهی کل سبد که توسط نرم افزار سبدگردانی محاسبه می‏گردد و به صورت مجموع کارمزدهای ثابت و متغیر که  مبتنی بر عملکرد می‏باشد در طول دوره یک ساله محاسبه و اخذ می‏شود. سهم عمده از مازاد بازده ایجاد شده، متعلق به مشتری است و سبدگردان تنها بخش کوچکی از آن را به عنوان پاداش عملکرد مطلوب خویش محاسبه می‌کند. این امر باعث ایجاد انگیزه در سبدگردان برای کسب بازده بیشتر برای مشتری می‌شود. کارمزد متغیر سبدگردانی پاداش به صورت پیش فرض به صورت مبتنی بر عملکرد می‏باشدکه در ادامه به تفصیل این کارمزد توضیح داده می شود. لازم به ذکر است که در صورت تغییر دوره و تعدیل نرخ‌ها به نسبت دورة زمانی، استفاده از آن‌ها نیز بلااشکال است.

کارمزد ثابت سبدگردانی:
  1. 2 درصد از ارزش سهام موجود در سبداختصاصی سرمایه‌گذار به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر 365،
  2. 2 درصد از ارزش سایر اوراق بهادار سبداختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز پس از کسر بدهی های مربوط به سبد اختصاصی تقسیم بر 365.

کارمزد متغیرسبدگردانی:

  1. در صورتی که بازدهی سبد در دورۀ یک ساله تا 20 درصد باشد، سبد در این دوره معاف از کارمزد میشود.
  2. در صورتی که بازدهی سبد در دورۀ یک ساله پس از کسر کارمزد مبتنی بر دارایی های سبد، بیش از 20 درصد باشد سبدگردان علاوه بر کارمزد ثابت ذکر شده، میزان 20 درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به عنوان کارمزد سبد گردان محاسبه و دریافت می نماید.

 

روش محاسبۀ بازدهی سبدگردان

  • نحوه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی (MWRR) مطابق پیوست 8 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان میباشد
  • بازدهی کمتر از یک سال از طریق فرمول زیر سالانه می­شود:

که در آن پارامتر ها به شکل زیر تعریف می­شوند.

RA: بازدهی سالانه شده،

Rt: بازدهی دوره t کمتر از یک سال،

T: کل دورۀ t به روز.