اعضای هیئت مدیره (سبد گردانی)اعضای هیئت مدیره شرکت سبدگردان پاداش سرمایه بر اساس روزنامه رسمی شماره 21934 مورخ 1399/04/17 به شرح ذیل می باشند:

WWW.PADASH.IR


جناب آقای سعید متین راد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد حسابداری 

 

جناب آقای کورش شمس

رئیس هیئت مدیره

دکتری مدیریت مالی 


جناب آقای سید محمد علوی 

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتری حسابداری