اعضای هیئت مدیره (سبد گردانی)

اعضای هیئت مدیره شرکت سبدگردان پاداش سرمایه بر اساس روزنامه رسمی شماره 21934 مورخ 1399/04/17 به شرح ذیل می باشند:


جناب آقای کورش شمس

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتری مدیریت مالی

 

جناب آقای بهنام شالچی شبستری

رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد MBA


جناب آقای سید محمد علوی 

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتری حسابداری