درباره ما

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) با شماره ثبت 461798 نزد اداره ثبت شرکت ها و شماره ثبت 11296 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1393/07/20 تاسیس گردیده است و هم اکنون با مدیریت صندوق های با درآمد ثابت ( پاداش سرمایه بهگزین ) صندوق مختلط ( ارمغان یکم ملل ) و صندوق سهامی ( پاداش سرمایه پارس ) وصندوق بازارگردانی ( پاداش پشتیبان پارس ) و سبدگردانی در راستای موضوع فعالیت خود به جذب و مدیریت سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و همچنین افزایش ارزش دارایی سرمایه گذاران مبادرت می ورزد.

اعضا هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت سبدگردان پاداش سرمایه بر اساس روزنامه رسمی شماره 21934 مورخ 1399/04/17 به شرح ذیل می¬باشند:
جناب آقای بهنام شالچی شبستری – رئیس هیئت مدیره
جناب آقای محمد علوی ششتمد – نایب رئیس هیئت مدیره
جناب آقای کورش شمس – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ارزيابی ریسک

فرم ارزیابی ریسک حقوقی فرم ارزیابی ریسک حقیقی نمونه قرارداد سبدگردانی